Självkänsla och Självförtroende

Självkänsla kan beskrivas som den grundinställning vi har till oss själva. Enligt ordboken betyder självkänsla ”medvetenhet om den egna personlighetens värde”. Självkänsla-begreppet rymmer dimensioner av hur nöjda, stolta och accepterande vi är gentemot oss själva vad gäller vår person. Att uppleva sig älskad, sedd och accepterad för den man är, anses vara viktiga faktorer för att utveckla en sund självkänsla. Olika typer av problem bottnar ofta i att man har en dålig relation till sig själv. Det kan i sin tur leda till dålig självkänsla och att man ”tappar bort sig själv”.

Självförtroende är en närliggande term. Självförtroende beskriver dock snarare vår tilltro till vår förmåga att prestera inom olika områden. T.ex. kan du ha ett gott självförtroende gällande din arbetssituation eller din förmåga att fixa praktiska saker, medan du kan ha ett sämre självförtroende när det gäller att närma dig nya människor, dansa och umgås.

”God självkänsla fungerar som ett själens immunsystem och ger motståndskraft, styrka och förmåga till återhämtning.”

Självkänsla kan definieras som summan av följande tre  undergrupper:

 • Självförtroende tar fasta på vår uppfattning om oss själva, i avseende på vår förmåga att utföra saker.
 • Självbild återspeglar hur du värdesätter ditt egenvärde.
 • Självmedvetande är förmågan att vara medveten om sitt eget medvetende. Uppfattningen att man är en unik individ avgränsad från andra individer och från omvärlden.

En god självkänsla grundläggs under barndomen och uppväxten. Att uppleva sig älskad, sedd och accepterad som man är av viktiga närstående anses vara faktorer för att utveckla en god självkänsla. Självkänslan är den trygghet vi behöver för att kunna stå stilla när det blåser. Självkänslan fungerar också som ett själens immunsystem och ger motståndskraft, styrka och förmåga till återhämtning.

Vanliga problem vid låg självkänsla

Riskerna med en låg självkänsla är att man blir mer sårbar för depression, oro och ångest. Man belastar också sina relationer genom att bli antingen överdrivet beroende av andra och deras godkännande eller överdrivet självupptagen och distanserad gentemot andra i förhoppning att de inte ska förstå hur ”dålig” man är.

Vid låg självkänsla kan minsta antydan till kritik eller ifrågasättande få en person att “trilla ihop”. En person med låg självkänsla är ett lätt byte för andra människors tyckande och dömande. Man ser inte sitt eget värde utan tar andras projektioner mot en själv som sanningar. Neutral information från omgivningen tolkas ofta som negativ. De positiva signalerna från omgivningen missas oftast helt och hållet. Det beror på att de inte stämmer överens med vad du tycker om dig själv och därför ignoreras eller bortförklaras de.

Ofta tillskrivs positiva saker och händelser i vårt liv till andra, medan du tar ansvar och känner skuld för det negativa som händer. Man ser inte sitt eget värde, utan utgår utifrån andra istället för sig själv. Det här blir lätt en ond cirkel som förstärker sig själv och påverkar våra tankar, känslor och beteenden.

Vägen till självkänsla

För att hitta den inre tryggheten behöver man få hjälp på vägen. Det är lätt att bli handlingsförlamad eftersom man inte har någonstans att hämta kraft ifrån. Det finns inga exakta metoder för att få självkänslan att växa. Nedan återger jag  några svar från klienter som fått frågan om vad de tycker varit det viktigaste i processen för en ökad självkänsla.

”Jag har behövt känna att jag får finnas.”  ”Jag har fått lära mig att det är ok att vara som jag är.”  ”Det har handlat mycket om att tillåta mina känslor. Att tillåta mina känslor är lika med att tillåta mig själv.”  ”Jag har mött förståelse, fått känna acceptans och övertygats om och om igen att det är ok att vara jag och att jag duger.”  ”Förlåta mig själv!”  ”Gå igenom mina känslor av självförakt. Våga känna dem, processa dem och släppa ut dem!”

För att få en god självkänsla behöver du frigöra dig från känslor som skam och skuld. Det handlar om att förlåta och acceptera sig själv. Vägen till god självkänsla är att bygga upp och satsa på kärleken till sig själv. Att behandla sig själv som om du var någon du faktiskt tycker om. Många behandlar sig själva illa.

Välj att göra det du själv vill, hellre än att prestera för att andra ska bli imponerade. Följ dina egna drömmar och önskningar. Jämför dig med dig själv – men bli gärna inspirerad av andra! Sluta känn dig sämre än någon annan för att de råkar kunna någonting lite bättre än du. Börja bekräfta dig själv, öva på att se dina possitiva egenskaper, som t.ex. modig, generös, snäll och omtänksam.

Vägen till god självkänsla är att det är du själv som ska acceptera, värdera och älska dig själv. Kärleken ska komma inifrån dig själv, inte från någon annan!

Om du svarar ja på de flesta av nedan frågor, har du behov av att öka din självkänsla.

 • Undviker eller visar du ogärna känslor för att andra inte skall tycka illa om dig?
 • Upplever du det som viktigt att de flesta tycker om dig?
 • Funderar du ofta på vad andra tänker om dig?
 • Tror du att du blir mindre omtyckt om du inte ställer upp och hjälper andra?
 • Har du en hård negativ dialog med dig själv?
 • Bestäms ditt värde av hur andra bedömer och behandlar dig? T.ex.om andra uppskattar dig som person, då först uppskattar du dig själv.
 • Undviker du att säga saker innan du vet vad andra tycker?
 • Har du svårt att acceptera andra människors råd eller kritik?
 • Är det viktigt för dig att leva upp till andras förväntningar?

“Inte förrän du accepterar ditt svagaste och mest hjälplösa jag kan du bli helgjuten och stark”

 


  Auk. Samtalsterapeut, Samtalsterapi

  Auk. Samtalsterapeut, Samtalsterapi